BiH

Mario Nenadić novi direktor Udruženja poslodavaca FBiH

Autor: Biznis.ba
Mario Nenadić novi direktor Udruženja poslodavaca FBiH

UPFBiH predstavilo aktivnosti koje imaju za cilj bolji unapređenje poslovanja i bolji životni standard građana.

Smanjenje optrećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz Izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini ključne su aktivnosti Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Sve ove aktivnosti UPFBiH imaju za cilj stvaranje uslova za povećanje plaća, životnog standarda građana, konkuretnosti privrede FBiH, budžetskih i vanbudžetskih prihoda, smanjenje sive ekonomije i rada nacrno.

Ovo je rečeno na druženju predstgavnika poslovne zajednice sa predstavnicima bh. medija, održanog s ciljem predstavljanja aktivnosti UPFBiH, poboljšanju saradnje i predstavljanju novog direktora UPFBiH.

„Smanjenjem opterećenja cijene rada sa postojećih 41,5 na nivo ispod 30 posto, stvaraju se mogućnosti za povećanje plaća od 10 do 15 posto. Ukidanjem određenih i smanjenjem nekih drugih parafiskalnih nameta stvaraju se nove mogućnosti za povećanje plaća. Također, smanjenje broja dana bolovanja na teret poslodavca sa postojećih 42 na 15 omogućilo bi povećanje plaća za 15 posto“, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

UPFBiH će aktivno raditi na liberalizaciji uvoza radne snage u BiH. Podsjetio je da je UPFBiH pripremilo set izmjena i dopuna postojećih i donošenja novih zakona koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Ovi zakoni se odnose na rad i zapošljavanje, privredu, javne prihode i zdravstvo.

Mario Nenadić, novi direktor UPFBiH u prvom razgovoru sa predstavnicima medija najavio je intenzivne aktivnosti UPFBiH na stvaranju povoljnijih uvjeta za rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana. UPFBiH je trenutno aktivno uključeno u pregovore sa granskim sindikatima oko potpisivanja novih kolektivnih ugovora.

„Nastavit ćemo naše aktivnosti na pojednostavljenju, ubrzanju i višem stepenu transparentnosti kompliciranih administrativnih procedura. Ostajemo opredjeljeni da sve naše aktivnosti koordiniramo sa socijalnim partnerima, sindikatima i vladom“, naglasio je Nenadić.

U narednom periodu operativnim radom će početi Poslovno-obrazovni centar UPFBiH. U saradnji sa vodećim bh. stručnjacima iz različitih oblasti radimo na uspostavljanju think tank-ova, čije analize i stručne ekspertize će doprinositi kvalitetnijem radu UPFBiH.

U narednoj godini UPFBiH će organizirati dodjelu nagrade „Emerik Blum“ za najboljeg poslodavca u FBiH.

Predstavnici UPFBiH su naglasili ključnu ulogu medija u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i zahvalili su se predstavnicima medija za dugogodišnju uspješnu saradnju i predstavljanju aktivnosti UPFBiH.

UPFBiH je orgniziralo predstavljanje svojih aktivnosti u okviru Projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" koji finansira Evropska unija.

Biznis.ba