BiH

Vlada FBiH: Pozitivan trend kretanja svih kategorija prihoda

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH: Pozitivan trend kretanja svih kategorija prihoda

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za maj 2022. godine i period od 1.1. - 31.5.2022. godine.

U ovom mjesečnom pregledu navedeno je da je u maju 2022. godine ukupan nivo ostvarenih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH, iznosio 769,2 miliona KM, što je za 28,3 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na razini kumulativa za prvih pet mjeseci ove godine, ukupni prihodi po osnovu navedenih kategorija iznosili su 3.774,8 miliona KM i veći su za 21,8 posto u odnosu na isti period 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda.

Kada je riječ o prihodima od indirektnih poreza, raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u maju ove godine ostvaren je u ukupnom iznosu 306,1 milion KM, što je za 55,9 posto više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Tako je, u maju 2022. godine budžetu FBiH raspoređeno 110,8 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za 39,7 miliona. KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 156,8 milion KM i veći je za 56,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 25,8 miliona KM i veći su za 9,2 miliona KM u odnosu na maj prethodne godine. Dio prihoda od indiretnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,9 milion KM i veći je za 4,3 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,8 milion KM sa iskazanim rastom za 0,3 miliona KM.

Na razini kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.386,3 miliona KM i veći su za 29,8 posto u odnosu na prvih pet mjeseci 2021. godine.

Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza u FBiH u maju ove godine, između ostalog, naplaćeni prihodi od poreza na dobit iznosili su 46,9 miliona KM i veći su za 50,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su prihodi od poreza na dohodak naplaćeni su u ukupnom iznosu od 43,2 miliona KM i veći su za 16,7 posto u odnosu na maj 2021. godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u maju ove godine iznosila je 348,3 miliona KM i veća je za 12,4 posto u odnosu na maj 2021. godine. Na razini kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu od 1.734,6 miliona KM, što je za 13,2 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2021. godinu.

USVOJEN MEHANIZAM VANSUDSKIH NAGODBI IZ RADNIH ODNOSA

Vlada Federacije BiH danas je, nakon razmatranja informacije o realizaciji vansudskih nagodbi za potraživanja prema Budžetu FBiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, donijela zaključak kojim se usvaja tekst Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe u 2022. godini, tekst Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe u 2022. godini, kao i tekstovi (ukupno tri) tipskih ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima, umirovljenicima, njihovim nasljednicima i advokatskim kancelarijama-opunomoćenicima.

Rukovodioci federalnih organa i institucija zaduženi su da u postupku vansudske nagodbe primjenjuju navedeno uputstvo, kao i odredbe javnog poziva.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH će federalnim organima i institucijama, kao i Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dostaviti danas usvojene akte, a koji će biti objavljeni i na web stranici Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je danas donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2022. godini.

ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Danas je usvojen Drugi izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu ovom ministarstvu „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije“.

Vlada FBiH primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo. Uprava i Nadzorni odbor ovog privrednog društva zaduženi su da u roku od pet dana sačine realan i detaljan plan izlaska iz krize u skladu sa Zaključkom Vlade od 2.6.2022. godine i putem Ministarstva dostave isti Vladi FBiH na razmatranja i odlučivanje.

Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2022., 2023. i 2024. godinu, u iznosu 750.000 KM.

Danas je donesen zaključak o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, koje će dostaviti Parlamentu FBiH radi razmatranja i davanja saglasnosti.

Date su saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Odluke Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Agencije od 31.5.2022. godine, te za usvajanje jedanaeste izmjene Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Također, date su saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Azerbejdžan i Vlade Federacije BiH o saradnji u oblasti protivminskog djelovanja, kao i na Sporazum o međusobnoj saradnji u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća između Federalne uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.

Vlada je usvojila izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.1.-30.6.2022. godine, te je primljena na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar-maj 2022. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Josipa Vrdoljaka, Ivana Šimunovića, Pere Bubala i Mee Zubac Musa za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

Vlada FBiH danas je donijela potrebne akte o poništavanju ponovnih javnih konkursa i raspisivanju ponovnih javnih konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora privrednih društava Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, te RMU Banovići d.d. Banovići.

Doneseni su i potrebni akti o poništavanju i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Također, doneseni su potrebni akti za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH.

Za učešće u radu i odlučivanje na narednim sjednicama skupština privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Amadea Mandića (Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halku Balavca (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)