Vlada FBiH spremila novi zakon za razvoj male privrede

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta smatraju sektor male privrede izuzetno značajnim za ukupan ekonomski razvoj Federacije BiH.

O tome govore i mjere poduzete kako bi ovaj sektor bio što više očuvan u vrijeme pandemije koronavirusa.

Vlada i resorno ministarstvo ocijenili su da je potrebno znatno unaprijediti i pravni okvir u kojem djeluje sektor male privrede. Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH usvojio je Parlament Federacije BiH, uz ocjenu da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga, čemu je Federalno ministarstvo pristupilo nakon provedene javne rasprave i analize pristiglih primjedbi i sugestija.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kaže da je cilj kroz konstruktivnu diskusiju s predstavnicima realnog sektora, te federalnih ministarstava, doći do rješenja koja će doprinijeti kvalitetnijem Prijedlogu zakona.

– Namjera je da ovaj zakon ispuni osnovni cilj koji je i postavljen prilikom pristupanja njegovoj izradi, a to je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na poticanje stvaranja novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje – pojašnjava ministar Zukić.

Subjekti male privrede, kako je definisano u Nacrtu zakona, podijeljeni su u tri kategorije.

Mikro subjekti  su fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od deset osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM.

Mali subjekti zapošljavaju prosječno godišnje manje od 50 osoba, a njihov ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine su manji od 19.558.000 KM.

U kategoriju srednjih subjekata spadaju fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM.

Novi zakon predviđa i donošenje Strategije razvoja male privrede u FBiH kao sveobuhvatanog dokumenta sa osnovnim ciljevima, mjerama i nosiocima dugoročnog razvoja male privrede. Na osnovu Strategije i trogodišnjeg Akcionog plana za njenu provedbu, te u skladu sa analizom stanja u oblasti male privrede, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta predlaže, a Vlada FBiH usvaja Program poticaja za razvoj male privrede u FBiH za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Jedno od zakonskih rješenja je i to da resorni federalni ministar osniva Vijeće za poticanje razvoja male privrede kao savjetodavno tijelo Federalnog ministarstva. Vijeće se sastoji od četiri predstavnika, od kojih po jednog kandiduju Privredna komora FBiH, Obrtnička komora FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, te Savez općina i gradova FBiH. Precizirano je da članovi Vijeća ne primaju naknadu za svoj rad.

S ciljem postizanja što kvalitenijeg rješenja i uključivanja svih relevantnih aktera na koje se ovaj zakon odnosi, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu (ulica Hamdije Čemerlića 2) će u ponedjeljak, 31.5.2021. godine, s početkom u 11:00 sati, u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, biti održan Okrugli sto posvećen izradi Prijedloga zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH.
Biznis.ba