Šta se desilo sa prijavom o kriminalu u “Unis Group“!?

Finansijska policija FBiH prije dvije godine do detalja je “prečešljala“ državnu firmu “Unis-Group“ zbog sumnje da je oštećena za višemilionski iznos. Utvrđen je niz prekršaja, nepravilnosti i neregularnosti u poslovanju, od kojih mnogi imaju obilježja krivičnih djela. No do danas niko nije odgovarao.

Direktor ove firme Mirsad Siručić 2018.godine prijavio je cijeli slučaj Finansijskoj policiji Federacije BiH, nakon urađene revizije o finansijskom poslovanju ove državne firme koja posluje u okviru namjenske industrije Federacije i proizvodi oružje i vojnu opremu za strane partnere.

Kantonalnom Tužilaštvu u Sarajevu prošle je godine podnesena krivična prijava protiv bivšeg direktora Damira Veje i Dženeta Arnautović. Prijavu je podnio „UNIS GROUP“ zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. Krivičnog zakona FBiH, krivično djelo sklapanje štetnog ugovora prema članu 252. Krivičnog zakona FBiH, krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje iz člana 242. Krivičnog zakona FBiH i krivično djelo poreska utaja iz člana 273. Krivičnog zakona FBiH, predlažemo da pokrenete krivični postupak.

Naime, u periodu 05.07.2018. do 05.11.2018. godine od strane Službe za inspekcijski nadzor Sarajevo, Finansijske policije FBiH, Federalnog ministarstva finansija izvršen je inspekcijski nadzor/kontrola finansijskog poslovanja “UNIS GROUP-a” za period poslovanja 01.01.2016.  -31.12.2017. godine.

Kontrola finansijskog poslovanja Društva je izvršena na poziv v.d. direktora Društva Siručić Mirsada, a po instrukciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i zaključku Vlade FBiH, u čijem vlasništvu je ovo preduzeće. Kontrola poslovanja je zatražena radi provjere zakonitosti rada i djelovanja ranijeg direktora, Damira Veje, koji je obavljao tu funkciju od 28.05.2015. do 18.12.2017.godine.  Utvrđeno je tada da je bivši direktor Vejo, skupa sa Dženetom Arnautovićem, tadašnjim šefom računovodstva, počinio niz prekršaja, nepravilnosti i neregularnosti u poslovanju, od kojih mnogi imaju obilježja krivičnih djela, navodi se u prijavi.

Kako kaže prijava, radi se o utvrđenom nepravilnom načinu kniženja prihoda za 2016. godinu. Utvrđeno je da je ovaj dvojac lažno prikazao da je preduzeće pozitivno poslovalo sa bruto dobiti od 5.192 KM na dan 31.12.2016., a inspekcijskim nadzorom je utvrđen gubitak Društva za isti period u visini od 1.077.378 KM.

Utvrđena je i nepravilnost za izdavanje i ovjeru neadekvatnih putnih naloga, te izvršene isplate po istom osnovu te odgovornost direktora i šefa računovodstva čime je Društvu nanesena materijalna šteta. Za isplaćene troškove goriva koji nisu pravdani putnim nalozima prilikom korištenja službenih automobila, isplaćene su naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe bivšem direktoru i neopravdana plaćanja bivšeg direktora business karticom. Utvrđena je odgovornost bivšeg direktora a i šefa računovodstva za postupanje suprotno odredbama čl. 10. Zakona o porezu na dohodak FBiH i Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, pri čemu, pored navedenog, za preduzeće je ovakvim postupanjem bivšeg direktora Društva nastala i obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za sve koristi koje su mu isplaćene po tom osnovu koje se smatraju prihodom direktora od nesamostalne djelatnosti, čime je preduzeću direktno nanesena materijalna šteta.

Sporno je i zaključenje štetnog ugovora sa društvom FK Logistic General Trading and Contracting iz Kuvajta. Naime, bivši direktor je zaključio štetan ugovor čime je prouzrokovao štetu u vidu nepotrebno isplaćenog, neobezbijeđenog iznosa avansa za neizvršene usluge u visini od preko 650.000 dolara, te su se time stekla obilježja krivičnog djela sklapanje štetnog ugovora prema članu 252. Krivičnog zakona FBiH.

Pored navedenog, nepravilna evidentiranja ostvarenih prihoda kako Društva tako i direktora lično koja su utvrđena u Zapisniku Finansijske policije FBiH i direktno se reflektiraju na poreske obaveze kako preduzeća tako i bivšeg direktora, što također ukazuje na postojanje obilježja krivičnog djela poreske utaje iz člana 273. Krivičnog zakona, stoji u prijavi podnesenoj Tužilaštvu KS.

Biznis.ba / Vijesti.ba